Polityka prywatności

Polityka Prywatności sklepu internetowego www.lookfood24.pl

I. Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych osobowych („Administrator”) jest Look Food S.A., z siedzibą w Warszawie, przy Alejach Jerozolimskich 151 lok. 3U, 02-326 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000690396, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 7010710391, REGON: 368073436.
 2. Definicje:
  1. Serwis – strona internetowa Administratora zamieszczona pod adresem www.lookfood24.pl
  2. Użytkownik – osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności Administratora w Serwisie, opisanych w Polityce.
  3. Cookies – oznacza dane informatyczne, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron Serwisu. Zbierane informacje ułatwiają korzystanie ze strony internetowej m.in. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego ruchów w Serwisie.
 3. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora zapraszamy do kontaktu z Administratorem drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@lookfood24.pl lub listownie pod adresem siedziby Look Food S.A., Aleje Jerozolimskie 151 lok. 3U, 02-326 Warszawa.
 4. Administrator dokłada wszelkich starań, by wszystkie operacje na danych osobowych były odpowiednio rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, iż dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w sposób bezpieczny. Administrator podejmuje wszelkie konieczne i uzasadnione działania, by także osoby, którym powierza dane dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

II. Zasady i cele przetwarzania danych w Serwisie

 1. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych następuje w oparciu o postanowienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”.
 2. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane w celu:
  1. realizacji zawartych umów poprzez Serwis www.lookfood24.pl, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikowi treści gromadzonych w Serwisie, w tym udostępniania formularzy kontaktowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  3. w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz kontaktowy w Serwisie, jego podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  4. w celach analitycznych, marketingowych i statystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO poprzez prowadzenie analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług poprzez Serwis;
  5. w celach wykonania prawnie nałożonych obowiązków, tj. w celach rozliczeniowych i rachunkowych wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  6. ewentualnej windykacji roszczeń w przypadku niewywiązywania się z postanowień umownych – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność́ przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO); uzasadnionym interesem Administratora jest ochrona jego majątku;
  7. realizacji procesu wysyłki i dostawy towaru, obsługi procesu reklamacyjnego i zwrotu towaru; Serwis może udostępniać zebrane od Użytkownika dane do firm kurierskich i przewoźników, realizujących usługę przewozową towarów.
 3. Administrator, za pośrednictwem Serwisu oraz innych form komunikacji zbiera i przetwarza poniżej wyszczególnione dane osobowe Użytkowników przekazywane podczas procesów rejestracji w Serwisie, realizacji zamówienia lub składania reklamacji:
  1. Imię i nazwisko
  2. Adres zamieszkania
  3. Adres dostawy
  4. Adres E-mail
  5. Numer telefonu kontaktowego
 4. Podanie danych do celu realizacji usługi jest wymogiem umownym oraz warunkiem realizacji usług oferowanych przez Serwis www.lookfood24.pl. Brak podania danych uniemożliwia skorzystanie z usług z Serwisu.
 5. Dane Użytkownika mogą być udostępniane biurom rachunkowym, kancelariom prawnym współpracującym z Administratorem, dostawcom rozwiązań informatycznych oraz agencjom marketingowym, w związku z realizacją celów Serwisu oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa tj. sądom lub organom ścigania, tylko w sytuacjach gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

III. Newsletter

 1. Otrzymywanie elektronicznego i bezpłatnego newslettera wymaga podania wyłącznie adresu e-mail.
 2. Do tego celu przeznaczony jest moduł „Newsletter” dostępny na stronie głównej Serwisu, lub udzielona zgoda przez Użytkownika podczas rejestracji konta lub składania zamówienia w Serwisie.
 3. Podanie danych jest zawsze dobrowolne i może być w każdym czasie wycofane poprzez wysłanie wiadomości za pomocą skrzynki kontaktowej Serwisu. Rezygnacja z subskrypcji newslettera nie jest jednoznaczna z usunięciem konta w Serwisie.
 4. Administrator ma prawo do wysyłania niezapowiedzianych i okresowych wiadomości Użytkownikom, zarejestrowanym w bazie newslettera, w których mogą być zawarte informacje o nowościach, oferty promocyjne lub inne informacje handlowe.

IV. Pliki Cookies

 1. Korzystając z Serwisu, Użytkownik wyraża zgodę na stosowanie Cookies zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności i poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na używanie przez Serwis plików Cookies lub innych tego typu technologii, należy zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies samodzielnie (możliwe w każdym czasie), określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies na urządzeniach Użytkownika lub ostatecznie wyjść z Serwisu.
 2. Cookies używane są w celu:
  1. poprawy funkcjonalności strony internetowej,
  2. dopasowania treści ofert do oczekiwań Użytkownika i preferencji ustalonych na podstawie zachowań w sieci,
  3. zbierania anonimowych zagregowanych statystyk przeglądania artykułów i produktów na stronach serwisu,
  4. utrzymania sesji użytkownika w Serwisie (po zalogowaniu się Użytkownika).
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.
 4. W Serwisie Administrator wykorzystuje 2 (dwa) typy plików Cookies: sesyjne i stałe.
  1. Pliki sesyjne pozostają w przeglądarce użytkownika tylko przez czas korzystania przez niego ze strony internetowej;
  2. Pliki stałe pozostają w przeglądarce do momentu terminu ich wygaśnięcia lub do momentu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. W czasie odwiedzin Serwisu, przeglądarka Użytkownika może zapisywać pliki Cookies pochodzące od podmiotów trzecich takich jak m.in.: Google (Google Analytics, Google AdWords, Google AdSense) Facebook, Instagram. Informacje na temat danych przechowywanych w tych plikach znajdują się̨ na stronach powyższych podmiotów.

V. Uprawnienia Użytkowników

 1. Każdy Użytkownik Serwisu ma prawo do:
  1. wycofania zgody – jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie;
  2. informacji o przetwarzaniu danych osobowych – Użytkownik ma prawo do pełnej informacji dotyczących jego danych, które są przetwarzane, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i okresie przetwarzania oraz do trzymania kopii tychże danych po zgłoszeniu żądania do Administratora;
  3. sprostowania i usunięcia danych – Administrator usuwa niezgodności, poprawia błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, a także uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie, na wniosek osoby, której dane są przetwarzane lub z własnej inicjatywy. W przypadku żądania usunięcia danych przez osobę, której dane są przetwarzane, usuwa się je, jeżeli nie są już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
  4. ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
  5. przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu;
  6. złożenia sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu, w takim wypadku dane są niezwłocznie usuwane z bazy;
  7. złożenia sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane są przetwarzane może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, co powinna uzasadnić. Sprzeciw w tym zakresie podlega ocenie Administratora, jednak co do zasady jest on uwzględniany;
  8. złożenia skargi – osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy stoi na stanowisku, iż doszło do naruszenia przepisów RODO.
 2. Powyższe prawa mogą być realizowane poprzez kontakt z Administratorem za pomocą e-maila: sklep@lookfood24.pl lub mogą zostać zgłoszone listownie na adres siedziby Administratora. Odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia. Odpowiedź będzie udzielana w formie, w której została skierowana prośba lub zapytanie.