Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego www.lookfood24.pl

§1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy, działający pod adresem internetowym www.lookfood24.pl (dalej jako: „Sklep” albo „Sprzedawca”), jest prowadzony przez Look Food S.A. z siedzibą w Warszawie, przy Alejach Jerozolimskich 151 lok. 3U, 02-326 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000690396 (dalej jako: Spółka). Akta rejestrowe Spółki są prowadzone przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Numer NIP Spółki to 7010710391, zaś numer REGON to 368073436.
 2. Dane teleadresowe umożliwiające kontakt ze Sklepem:
  1. poczta tradycyjna: Look Food S.A., Aleje Jerozolimskie 151 lok. 3U, 02-326 Warszawa,
  2. poczta elektroniczna: sklep@lookfood24.pl
  3. numer telefonu: 538-815-444 (w godz. 08:00-15:00)
 3. Korzystanie ze Sklepu oraz skuteczne złożenie zamówienia w Sklepie wymaga użycia urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron internetowych, tj. laptop, komputer, urządzenie mobilne lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu i poczty elektronicznej, wraz z uwzględnieniem minimalnych wymagań technicznych:
  1. poprawnie skonfigurowana przeglądarka stron internetowych;
  2. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies i obsługę Javascript;
  3. w celu rejestracji konta klienta w Sklepie oraz skutecznego złożenia zamówienia Kupujący musi posiadać aktywny adres poczty elektronicznej oraz w określonych przypadkach klawiaturę lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
 4. Ceny wszystkich widocznych na stronach Sklepu towarów są cenami brutto (zawierającą podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich. Ceny te nie obejmują transportu, którego koszt ponosi Kupujący zgodnie z zapisami §4 regulaminu „Dostawy”.
 5. Ceny widniejące na stronie internetowej Sklepu, jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.

§2 Zamówienia

 1. Skuteczne złożenie zamówienia w Sklepie wymaga uprzedniej akceptacji niniejszego Regulaminu.
 2. Zamówienia za pośrednictwem sieci Internet Kupujący może składać 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę przez 7 (siedem) dni w tygodniu.
 3. Zamówienia w Sklepie można dokonywać poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy na stronach Sklepu.
 4. Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania i dostawy, aktywnego adresu e-mail oraz telefonu kontaktowego.
 5. Złożenie przez Kupującego skutecznego zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty.
 6. Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia zostanie potwierdzone przez Sklep drogą elektroniczną lub telefoniczną. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep, umowa uważana jest za zawartą.
 7. Informacje zawarte w potwierdzeniu, o którym mowa w §2 ust. 6 regulaminu stanowią integralną część umowy zawieranej na odległość albo poza lokalem przedsiębiorstwa i mogą zostać zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem stron.
 8. Procedura realizacji zamówienia rozpoczyna się bez zbędnej zwłoki po zawarciu umowy.

§3 Płatność

 1. W Sklepie istnieje możliwość dokonania płatności w następujący sposób:
  1. Przedpłata poprzez przelew zwykły na konto bankowe Sprzedawcy,
  2. Przedpłata poprzez płatność elektroniczną lub kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24;
 2. Przelew na konto bankowe Sprzedawcy – Dane do przelewu Kupujący otrzyma w e-mailu potwierdzającym zamówienie. W tytule przelewu należy wpisać numer zamówienia. Korzystając z tej formy płatności Kupujący nie ponosi żadnych dodatkowych opłat na rzecz Sprzedawcy. Realizacja zamówienia rozpoczyna się z chwilą zaksięgowania wpłaty zgodnej z wartością zamówienia na koncie bankowym Sklepu. Termin płatności w przypadku przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy wynosi 7 dni od dnia złożenia Zamówienia.
 3. Płatność elektroniczna lub kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24 – Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Kupującego za pośrednictwem serwisu Przelewy24. (Przelewy24.pl – serwis internetowy, który jest prowadzony przez PayPro SA z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014, http://www.przelewy24.pl). Platforma Przelewy24 posiada szyfrowanie SSL, które zapewnia ochronę stron internetowych i chroni poufność danych przekazywanych drogą elektroniczną, gwarantując najwyższy poziom bezpieczeństwa transakcji.
 4. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą sumą ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu.

§4 Dostawa

 1. Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli miałoby nastąpić odstępstwo od tej zasady, będzie ono wyraźnie zaznaczone na stronie Sklepu.
 2. Koszty dostaw zostały szczegółowo podane w zakładce: https://lookfood24.pl/koszty-dostawy. Koszty dostawy zostaną wskazane także podczas składania zamówienia.
 3. Czas wysyłki towarów jest oznaczony na stronach Sklepu i wynosi od 24 (dwudziestu czterech) godzin do 7 (siedmiu) dni roboczych. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby wysyłka towaru nastąpiła w czasie podanym w karcie produktu w Sklepie. W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez biuro obsługi klienta Sklepu.
 4. Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką we współpracy z wybraną przez Sklep firmą kurierską. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany firmy kurierskiej, także po zawarciu umowy z Kupującym.
 5. W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na podany w zamówieniu adres e-mailowy.
 6. Kupujący ma obowiązek ocenienia stanu towaru i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez kuriera i w jego obecności. W przypadku uszkodzenia towaru należy w obecności kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierający opis uszkodzenia. Reklamowany towar, należy wraz z dokumentem sprzedaży zwrócić kurierowi. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden towar, należy zwrócić je wszystkie. Koszt transportu ponosi Sprzedający. Kiedy towar znajdzie się ponownie w magazynie Sklepu i zasadność reklamacji zostanie potwierdzona, po wymienianie towaru na nowy zostanie on wysłany do Kupującego na koszt Sprzedającego.
 7. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w czasie późniejszym należy postępować zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w §6 niniejszego regulaminu „Reklamacje i zwroty”.
 8. Dokładny koszt dostawy towaru jest uzależniony od wielkości zamówienia i widoczny jest podczas wyboru sposobu płatności i dostawy. Koszt dostawy jest wiążący w momencie składania zamówienia.

§5 Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 683), Kupujący będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
 2. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Sklep, składając oświadczenie o odstąpieniu na formularzu udostępnionym mu przez Sklep jako Załącznik nr 2 niniejszego regulaminu, które może zostać wysłane pocztą elektroniczną na adres sklep@lookfood24.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Look Food S.A., Aleje Jerozolimskie 151 lok. 3U, 02-326 Warszawa. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone po terminie, o którym mowa w ustępie pierwszym niniejszego paragrafu nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  3. w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 4. Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 5. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy (załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu) oraz informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od umowy (załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu) są przekazywane w formie elektronicznej (w załączniku do korespondencji elektronicznej potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji).
 6. Zwrotowi w związku z odstąpieniem od umowy podlega wyłącznie towar w nienaruszonym opakowaniu. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży.
 7. Koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie (bezpośredni koszt zwrotu rzeczy – zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).
 8. Kupujący zobowiązany jest do dokonania zwrotu rzeczy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty, w której odstąpił od umowy. Sklep może zastrzec, iż w przypadku odstąpienia od umowy, rzecz podlegająca zwrotowi zostanie odebrana przez niego lub osobę przez niego upoważnioną.
 9. W celu dokonania zwrotu towaru Kupujący zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar oraz dostarczyć go na adres: Magazyn Look Food, ul. Energetyków 23, 20-468 Lublin.
 10. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego.
 11. W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie dokonane przez Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia, zostaną przekazane na rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.
 12. Sprzedawca oświadcza, iż zwrot płatności, o którym mowa w §5 ust. 11 regulaminu zostanie zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący. Sklep w porozumieniu z Kupującym, może ustalić inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się z koniecznością poniesienia przez Kupującego dodatkowych kosztów.
 13. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem od Kupującego lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Uprawnienie Sprzedawcy wskazane w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu nie znajduje zastosowania w sytuacji, w której Sprzedawca zaoferował Kupującemu odbiór rzeczy.
 14. Zawierając umowę Kupujący potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, w tym potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru.

§6 Reklamacje i zwroty

 1. Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne lub prawne, Kupujący może:
  1. jeżeli jest konsumentem (w rozumieniu art. 22 [1] § 1 KC) – złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady,
  2. jeżeli nie jest konsumentem – złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady.
 2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub w przypadku skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien przesłać informacje o tym fakcie listownie lub poprzez e-mail na adres sklep@lookfood24.pl oraz porozumieć się telefonicznie ze Sklepem w tej sprawie. W zgłoszeniu należy określić wadę, jaką zdaniem Kupującego towar posiada, oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia.
 3. Transport reklamowanych towarów z tytułu rękojmi odbywa się na koszt Sprzedawcy za pośrednictwem wybranej przez niego firmy kurierskiej, chyba że Sprzedawca poinformował, iż towar zostanie odebrany przez niego lub osobę przez niego upoważnioną. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 4. Reklamacje związane z usługą on-line (np. nieprawidłowo naliczone koszty dostawy lub nieprawidłowe towary znajdujące się w koszyku) można składać podczas telefonicznego potwierdzenia zamówienia przez konsultanta Sklepu.
 5. Kupujący odbierając przesyłkę jest zobowiązany pokwitować jej odbiór w obecności kuriera z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym albo że przesyłka nosi ślady uszkodzenia z jednoczesnym opisem tych uszkodzeń.
 6. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne rzeczy sprzedanej jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Kupującemu (o którym mowa w §6 ust. 1 pkt a-b regulaminu), zgodnie z art. 568 § 1–5 KC Kupujący, o którym mowa w §6 ust. 1 pkt b regulaminu traci uprawnienia określone w art. 568 § 1–5 KC, jeżeli niezwłocznie po stwierdzeniu wady nie zawiadomi Sprzedającego o tym fakcie (art. 563 § 1–2 i art. 564 KC).

§7 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Kupujących jest: Look Food S.A., z siedzibą w Warszawie, przy Alejach Jerozolimskich 151 lok. 3U, 02-326 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000690396, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 7010710391, REGON: 368073436.
 2. Złożenie zamówienia w Sklepie jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z 30.05.2014 r. – o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).
 3. Sprzedający informuje, że dane osobowe Kupującego będą przetwarzane jedynie w celu skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dostawy towaru pod wskazany przez Kupującego adres.
 4. Za wyraźną, osobną zgodą Kupującego jego dane osobowe będą przetwarzane również w celu dostarczenia materiałów informacyjnych, ofert marketingowych w formie newslettera.
 5. Kupujący ma prawo do wglądu w przechowywane przez Sprzedającego dane osobowe, ich zmiany lub całkowitego usunięcia z systemu w sytuacjach dopuszczonych przez stosowne przepisy prawne.
 6. Sklep szanuje prawa Kupujących do prywatności. Zasady Polityki Prywatności dostępne pod adresem internetowym https://lookfood24.pl/polityka-prywatnosci/ wskazują, jakie informacje umożliwiające osobistą identyfikację Sprzedający może gromadzić i w jaki sposób z takich informacji korzystać.

§8 Postanowienia końcowe

 1. Różnice pomiędzy wyglądem towaru prezentowanego na stronie Sklepu, a wyglądem towaru dostarczonego do Kupującego, wynikające ze zmiany formy graficznej opakowań nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.
 2. Wszystkie prezentowane na stronie Sklepu towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy KC oraz ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).
 4. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219) podmiot korzystający ze strony Sklepu zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.
 5. Sklep (i prowadząca go spółka) nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy wynikające z niewłaściwego działania serwera, na którym umieszczona jest platforma internetowa Sklepu; tyczy się to w szczególności skutków błędów w działaniu stron internetowych, brak dostępu do nich oraz innych awarii, uszkodzeń lub zakłócenia w funkcjonowaniu usług internetowych.
 6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy spowodowane jego działaniem lub zaniechaniem wynikającym z otrzymanych przez niego od Kupującego nieprawidłowych dany.
 7. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym https://lookfood24.pl/regulamin-sklepu/ oraz w wersji pisemnej pod adresem siedziby Spółki.Pliki do pobrania:

 1. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy
 2. Wzór odstąpienia od umowy
 3. Regulamin sklepu lookfood24.pl